Wróć do projektów

Programy lokalne. Województwo podlaskie.

Projekt „Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem” jest kontynuacją naszych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy adresowanych do społeczności lokalnych.

W województwie podlaskim od wielu lat niezmiennie rośnie liczebność osób w wieku 65 lat i więcej. Udział tej populacji w ogólnej liczbie ludności nazywany jest wskaźnikiem starości demograficznej, który w końcu grudnia 2020 r. osiągnął poziom 18,2%, podczas gdy rok wcześniej wynosił 17,8%, a 10 lat wcześniej – 14,6%. W Polsce w omawianym roku wskaźnik ten ukształtował się na nieco wyższym poziomie niż w województwie i osiągnął wartość 18,6%.

Indeks starości to relacja pokoleniowa dziadków i wnuczków, tj. liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0–14 lat. W końcu 2020 r. wynosił on 124. Jego wartość przewyższała zanotowaną średnio w kraju wynoszącą 121 (dane pochodzą z Raportu o sytuacji społeczno – gospodarczej woj. podlaskiego 2021).

Największe wyzwania regionu to szybkie starzenie się społeczeństwa, wysoki poziom bezrobocia, migracji i zagrożenia ubóstwem.

Nasze działania to 30 specjalistycznych szkoleń z superwizją adresowanych do pracowników lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej, 30 spotkań edukacyjnych ze starszymi, publikacje i materiały edukacyjne dla starszych, pracowników systemu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz kampania społeczna i promocja problematyki w lokalnych mediach.

Partner Active citizens fund

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.